فعالیت گروه‌های اپوزیسیون قرقیز در غیاب «آتامبایف» افزایش یافته است