محسن روشن رییس هیئت مدیره انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما شد

اولین جلسه هیئت مدیره منتخب انجمن صدابرداران و صداگذاران مطابق با شرایط اساسنامه جدید برای انتخاب مسئولیتهای هیئت مدیره در خانه سینما برگزار شد.