ساخت بیمارستان در ایران همچنان سنتی است

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هنوز ساخت بیمارستان در ایران سنتی است در حالی که بیمارستان های مدرن در دنیا سبز، هوشمند و آرام هستند.