توان کافی برای پرداخت مستمری بازنشستگان را داریم

در توضیح صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها آمده است؛ «ظرفیت موجود در اساسنامه صندوق مصوب مجمع عمومی بانکها در تاریخ ۱۹ مرداد سال ۱۳۶۱ گویای توان کافی در ایفای تعهدات آتی و پرداخت مستمری بدون وجود هرگونه نگرانی برای مشترکان بوده و هست.»