مجلس با یک فوریت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی موافقت کرد

وزیر دادگستری در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا اعلام کرد: موافق تقویت قوانین مبارزه با فساد هستیم و در این مورد به مجلس کمک می کنیم.