مجلس عراق با تقسیم استان نینوا مخالفت کرد

مجلس عراق با تقسیم استان نینوا پس از آزاد سازی موصل مخالفت کرد.