برخی تحریم‌ها که قرار بود لغو شوند هنوز سرجایشان هستند