در مصاحبه با آ.اس/ بارترا: گل گرت بیل برایم درس بزرگی شد