هزار قصه نگفته برای مستندسازان در اربعین نهفته است/ موج مستندسازی اربعین به راه افتاده است

مدیر شبکه مستند گفت: ترغیب کردن مستند سازان جوان به ساخت مستند پیرامون موضوع پیاده روی اربعین را نیازمند برگزاری نشست هایی با مستند سازان دانست.