گزارش:/ زانوی چپ، بزرگترین مشکل این روزهای رونالدو