احتمال توافق آمریکا و روسیه برسر مبادله اطلاعات در سوریه