فشار متحدان اروپایی امریکا به روسیه

اتحادیه اروپا از روسیه خواست برای برقراری آتش بس و ازسر گیری مذاکرات به رهبری سازمان ملل برای انتقال سیاسی درسوریه، اقدامات جدی انجام دهد.۱۶:۱۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر