مخالفت مجلس عراق با تقسیم استان نینوا

مجلس عراق با تقسیم استان نینوا پس از آزاد سازی موصل رسما مخالفت کرد.۱۶:۱۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر