انتقاد روسیه از سفرای آمریکا و انگلیس در سازمان ملل

کرملین از «لحن و لفاظی غیرقابل قبول» سفرای آمریکا و انگلیس در سازمان ملل انتقاد کرد.۱۶:۱۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر