استقرار رادارهای با برد هزار کیلومتر در مرکز کشور

آسمان مرکز کشور با استقرار رادارهای جدید و بومی با شعاع دید ۱۰۰۰ کیلومتر و سامانه های موشکی دقیق تامین شده است.۱۶:۱۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر