حمایتهای گسترده مردم بحرین ازآیت الله شیخ عیسی قاسم

حمایتهای گسترده مردم بحرین ازآیت الله شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته بحرینی و مخالفت با هرگونه تلاش آل خلیفه برای سلب تابعیت از وی همچنان ادامه دارد.۱۶:۱۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر