تحویل ۳۸ تن آب سنگین ایران به روسیه

روسیه از دریافت ۳۸ تن آب سنگین ایران خبر داد.۱۶:۱۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر