یک چهارم سالمندان کشور تحت پوشش کمیته هستند/ ۶۲ درصد جمعیت سالمند تحت پوشش، روستایی‌اند