آمریکا از لحاظ راهبردی سرگردان است/ تنها صادرکننده دستگا‌ه‌های شکنجه در جهان دم از حقوق بشر می‌زند