داعش له کردن با کامیون را هم به اختراعات خود افزود!