سامسونگ سهام خود در چهار شرکت مختلف از جمله سیگیت را به فروش رساند