هزینه مشاوره ژنتیک از ۱۷۰ هزار تومان تا بیش از سه میلیون تومان است