اختصاص کمک بزرگ مالی اتحادیه اروپا به پناهجویان ساکن ترکیه

اتحادیه اروپا مبلغ چشمگیری را برای کمک به پناهجویان ساکن در ترکیه اختصاص داد.