ریسک خطرناک گسترش در آستانه بازی حساس

باشگاه گسترش فولاد ریسک بزرگی را انجام داده است.