دعوت سردار فضلی از گروه‌های نمایش برای اجرا در اردوهای راهیان نور