در مصاحبه با یوفا/ براوو: هیچ ترسی از رویارویی با MSN ندارم