تعداد زندانیان زیبنده نظام نیست

رئیس قوه قضاییه بااشاره به دستورالعمل ساماندهی زندانیان، از روسای دادگستری ها و دادستان ها، خواست که هرچه سریعتر نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام کنند چراکه تعدادزندانیان زیبنده نظام نیست.