الزام اخذ معاینه فنی برای اتوبوس ها و تاکسی های تهران