۵۰ شهر اسپانیا به جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی پیوست