نگاه به دشمن باید بر اساس خطوط ترسیم شده امام خمینی(ره) و رهبری باشد

معاون حقوقی و امور مجلس سپاه گفت: نگاه به دشمن باید بر اساس خطوط ترسیم شده امام خمینی(ره) و رهبری باشد.