نگاه به دشمن باید بر اساس خطوط ترسیم شده امام خمینی(ره) و رهبری باشد