جوانفکر: نظر امروز مقام معظم رهبری کاملا روشن و واضح است