دلیل پایان جنگ خستگی چه کسی بود؟محسن رضایی یا دیگران؟

سخنان آقای جعفرزاده ایمن آبادی که از جانبازان هشت سال دفاع مقدس است،سرشار از عدم آگاهی به واقعیات تصمیم‌گیری‌های جنگ بوده که یکی از علل پایان یافتن جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را خستگی محسن رضایی دانسته‌ است.