در مصاحبه با مارکا/ تمجید ویژه ژابی از عملکرد گواردیولا در سیتی