زن نقابدار دوباره در موصل ظاهر شد؛ داعش قربانی داد