سخنگوی وزارت خارجه از آزادی هما هودفر به دلایل انساندوستانه خبر داد

سخنگوی وزارت خارجه از آزادی هما هودفر استاد بازنشسته دانشگاه‌های کانادا که بر اساس برخی اتهامات در ایران بازداشت بود به دلایل انساندوستانه خبر داد.