سخنگوی وزارت خارجه از آزادی هما هودفر به دلایل انساندوستانه خبر داد