مسابقات بند بازی در چین

بندبازان چینی، آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی در مسابقه ای در چین با هم رقابت کردند.۱۷:۰۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر