آخوندی: محدودیت های وزارت خزانه داری آمریکا تنها مانع خرید هواپیماست

وزیر راه و شهرسازی گفت: رفع محدودیت های وزارت خزانه داری آمریکا سبب می شود مذاکرات ما برای خرید هواپیما به نتیجه برسد.