آخوندی: محدودیت های وزارت خزانه داری آمریکا تنها مانع خرید هواپیماست