تأسیس مراکز رادیولوژی برای همه مجاز است!

به گفته رییس انجمن رادیولوژی تمام افراد با هر سطح سوادی مجاز به راه اندازی مراکز تصویر برداری و رادیولوژی هستند.