وقتی هر روز یک دزد می‌گیرند، فرهنگ کارآفرینی نابود می‌شود/ کار فرهنگی یعنی ما که می‌توانستیم برویم خارج ولی نرفتیم