آیا انجام سفرهای فضایی در حالت خواب انجمادی به واقعیت می پیوندد؟