عمار حکیم و فواد معصوم آماده‌سازی برای آزادی موصل را بررسی کردند