اعتراض به محصولات تراریخته به رومانی هم رسید

در یک نظرسنجی که از مردم کشور رومانی درباره کشت محصولات تراریخته به عمل آمد، ۸۱.۵ درصد مردم این کشور خواستار ممنوعیت این محصولات در سراسر کشور شدند و تنها ۹.۶ درصد مردم با کشت این محصولات در کشور مشکلی نداشتند.