مالباختگان این سارق به پلیس آگاهی مراجعه کنند +عکس