کاهش قیمت نفت به ضرر همه است/ از هر اقدامی برای افزایش قیمت نفت حمایت می کنیم