اردوغان: علت حمله آمریکا به سوریه را از مقامات واشنگتن خواهم پرسید