بیش از ۱۴۰ ایستگاه بازرسی برای مبارزه با گران فروشان شکر ایجاد شد

مدیرکل حوزه ریاست سازمان تعزیرات حکومتی گفت: باید علت افزایش قیمت شکر در ماه گذشته را پیدا و به صورت بنیادی با مسئله برخورد کنیم.