بیش از ۱۴۰ ایستگاه بازرسی برای مبارزه با گران فروشان شکر ایجاد شد